Lora Gateway
9,500,000 ₫ 9,500,000 ₫ 9500000.0 VND
MDVR and GPS Tracker DF821X1
6,815,000 ₫ 6,815,000 ₫ 6815000.0 VND
DUT-E CAN L=700 Fuel Level Sensor
4,500,000 ₫ 4,500,000 ₫ 4500000.0 VND
DUT-E CAN L=250 Fuel Level Sensor
4,500,000 ₫ 4,500,000 ₫ 4500000.0 VND
GPS Tracker DF521R
3,500,000 ₫ 3,500,000 ₫ 3500000.0 VND
GSM Modem 4G LTE 760E-U
3,300,000 ₫ 3,300,000 ₫ 3300000.0 VND
TemperatureHumidity Lora Sensor
2,500,000 ₫ 2,500,000 ₫ 2500000.0 VND
GSM Modem InterCel SAM2W
2,500,000 ₫ 2,500,000 ₫ 2500000.0 VND
GPS vehicle Tracker DF423
2,000,000 ₫ 2,000,000 ₫ 2000000.0 VND
Cây nối dài Sensor đo mức KDC1000
1,850,000 ₫ 1,850,000 ₫ 1850000.0 VND
G800R
1,700,000 ₫ 1,700,000 ₫ 1700000.0 VND
G-800U
1,700,000 ₫ 1,700,000 ₫ 1700000.0 VND
Camera AY-A1IS58CL
1,603,800 ₫ 1,603,800 ₫ 1603800.0 VND
Khóa vân tay chữ U KU40(U6)
1,529,000 ₫ 1,529,000 ₫ 1529000.0 VND
Concrete Mixing Sensor PR12
1,500,000 ₫ 1,500,000 ₫ 1500000.0 VND
Cây nối dài Sensor đo mức KDC500
1,450,000 ₫ 1,450,000 ₫ 1450000.0 VND
Camera GSHT AY-A1IS58CM
1,376,100 ₫ 1,376,100 ₫ 1376100.0 VND
Camera A1WZ108C1
1,346,400 ₫ 1,346,400 ₫ 1346400.0 VND
FS-220H Cảm biến độ ẩm
1,300,000 ₫ 1,300,000 ₫ 1300000.0 VND